Obilježavanje tematske sedmice posvećene Evropskom danu pravde

Obilježavanje tematske sedmice posvećene Evropskom danu pravde u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi započeto je anketiranjem 60 punoljetnih učenika, od kojih je 47% potvrdilo da zna za održavanje ove aktivnosti.

 slika za anketu

Anketa je imala 14 pitanja i njena sadržina je bila usmjerena ka procjeni informisanosti srednjoškolaca o funkcionisanju pravosudnog sistema i mogućnostima za ostvarivanje principa pravičnosti u našem društvu.

Iako većina ispitanika, njih 67%, smatra da ostvarivanje pravde isključivo zavisi od efikasnosti sudova, svega 10% smatra njihov rad u potpunosti efikasnim, dok je za 60 % ispitanika njihov angažman djelimično efikasan.

Rad naših sudova, uglavnom posredstvom medijskih komentara, po ovoj anketi povremeno prati 65% srednjoškolaca, dok čak četvrtina ispitanika uopšte ne prati, odnosno ne čita ili ne sluša medijske izvještaje o radu sudova. Učenici su informisanje medija o radu pravosudnog sistema uglavnom okarakterisali kao zadovoljavajuće, njih 59%, dok je konstataciju da je ono nedovoljno zaokružilo 33% anketiranih. Iako je svega četvrtina ispitanika, bez navođenja konkretnog povoda, bilo u prostorijama suda, otvorenost našeg pravosuđa prema javnosti kao odgovarajuću okarakterisalo je svega 14% punoljetnika, dok je za 51% ono nepotpuno, odnosno djelimično otvoreno. Ono što posebno raduje jeste činjenica da je 80% anketiranih izrazilo spremnost za učestvovanje u aktivnostima koje bi doprinijele povećanju povjerenja u naše sudstvo. Učenici Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole, njih 59%, smatra da su tokom svog školovanja imali odgovarajuće upoznavanje sa radom pravosudnog sistema Crne Gore. U istom procentu su oni koji su poznavanje nadležnosti sudova u Crnoj Gori ocjenili kao dovoljno, dok je njih 35% poznavanje ove tematike odredilo kao nedovoljno. 92% anketiranih pobrojalo je najmanje tri naziva za sudove u našoj državi ili institucije vezane za njihov rad.

Maturanti i manji broj učenika trećih razreda u ovoj anketi izjašnjavao se i o međunarodnim, odnosno evropskim sudovima. Tako je 53% ispitivanih potvrdilo da zna za Evropski sud pravde (Sud pravde EU), dok je njih 67% potvrdno je odgovorilo na pitanje da li zaštitu svojih prava mogu zatražiti pred Evropskim sudom za ljudska prava. Dio ankete u kojem je traženo objašnjenje pojma pravde biće zasebno obrađen i poslužiće kao najvažniji prilog u materijalu za vršnjačku edukaciju namjenjenu učenicima ove ustanove. Obilježavanje Evropskog dana pravde započeto je 2003. godine, na inicijativu Komiteta ministara Savjeta Evrope i Evropske komisije, i ono se sprovodi u svim državama članicama Savjeta Evrope kroz organizaciju brojnih događaja u cilju približavanja pravde građanima.

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić